• Drentenvereniging start outcrossproject

Drentenvereniging start outcrossproject

Leestijd
2 minuten
Tot nu toe gelezen

Drentenvereniging start outcrossproject

di, 06/06/2023 - 10:34

Bij de Drentsche Patrijshond is al langer bekend dat het niet goed gaat. Het Nederlandse ras heeft een kleine populatie en de gezondheid laat steeds vaker te wensen over. Dat besef is nu omgezet in actie.

Al in 2022 werd naar aanleiding van vragen van verontruste leden en fokkers besloten dat er een grondige inventarisatie moest komen: hoe staat het nu echt met de gezondheid op alle fronten?
De Vereniging De Drentsche Patrijshond (VDP) pakte dit grondig aan. Er werd geïnventariseerd hoe de stand van zaken is wat betreft inteelt en gezondheid, en daarbij werd het probleem epilepsie apart geïnventariseerd. Daarna werd bekeken of outcross (het inkruisen van andere rassen) een deel van de oplossing kan zijn, en zo ja, hoe dan. Het andere deel van de mogelijke oplossing, een aangepast gezondheidsbeleid, werd ook uitgebreid onderzocht.

De Drentsche Patrijshond is in 1942 als ras erkend en vanaf dat moment is de fokkerij zorgvuldig bijgehouden. Daardoor waren al deze inventarisaties goed mogelijk, iets dat bij lang niet alle rassen het geval is. Bij de interpretatie van de resultaten en de uitwerking van een aantal mogelijke strategieën werden experts ingeschakeld. Dat is belangrijk want hoewel outcross een deel van een oplossing kan zijn, is de manier waarop van groot belang. En er moet meer gebeuren dan alleen vreemd bloed inkruisen, ook het gezondheidsbeleid moet onder de loep worden genomen om te zien wat er kan. De Drent is bovendien ook in andere landen aanwezig, en de vraag is dan of die andere landen hier ook bij willen instappen.
Als deze zaken leidden tot een voorstel voor de Algemene Ledenvergadering zoals die 5 juni 2023 werd gehouden.

De VDP is een grote vereniging en pakte deze ALV dan ook goed aan. Er werd hybride vergaderd en dat leidde tot de aanwezigheid van maar liefst 93 stemgerechtigde leden.
De resultaten van alle onderzoek was middels diverse bijeenkomsten bij de leden bekend en daardoor kon er op een “voorstel in hoofdlijnen” worden gestemd.
Dat voorstel houdt samengevat het volgende in:

 Er komt een Plan van Aanpak voor outcross waarin het mogelijk wordt om outcross te organiseren. Dit Plan van Aanpak zal een aanpak bevatten voor een fokprogramma waarbij outcross wordt toegepast om de genoemde doelen te bereiken. Binnen dit plan zal ook het openen van de stamboeken worden opgenomen, waardoor ook het fokken en het aankeuren van look-alikes mogelijk wordt.
Het doel van outcross is het verbeteren van de gezondheid en weerbaarheid van het ras door het verbreden van de genetische diversiteit en het verminderen van het risico op ernstige erfelijke aandoeningen, met name epilepsie.

Aan de te gebruiken honden worden uiteraard eisen gesteld, die nog nader worden omschreven in het definitieve Plan van Aanpak.
Dit PvA zal aan de Raad van Beheer worden voorgelegd, aangezien zij degenen zijn die de stamboeken moeten openen. Voor veel Drenten-eigenaren is het belangrijk om honden met stamboom te hebben, zodat zij aan wedstrijden en werkproeven kunnen meedoen en ook middels officiële registratie kunnen zien welke afstamming een dier heeft en welke gezondheidsonderzoeken er gedaan zijn.
Omdat de Drent een Nederlands ras is en daarmee Nederland dus het land van oorsprong, kan de Raad van Beheer deze keuze zelfstandig maken.

In het Plan van Aanpak zal ook een mogelijkheid worden opgenomen voor het aankeuren van look-alikes. Ook hieraan worden strikte eisen gesteld:
 

a.            de hond moet overduidelijk van toegevoegde waarde zijn voor de genetische diversiteit binnen het ras;
b.            de hond moet voldoen aan alle eisen van het VFR en ook uit een DNA-test (zoals Embark) moet er blijken dat er geen gezondheidsproblemen worden verwacht; 
c.            de ouderhonden en liefst ook de nestgenoten en generaties daarvoor moeten bekend en gezond zijn

Dit principevoorstel werd dus in stemming gebracht en de uitslag van die stemming was overduidelijk:

76 voor
4 tegen 
9 onthoudingen

Er kan duidelijk gesproken worden van een zeer grote meerderheid en dat is mooi nieuws.
De Fokbeleidscommissie gaat nu het definitieve plan uitwerken zodat dat aan de Raad van Beheer kan worden voorgelegd. De verwachting is dat dit binnen zeer korte tijd wordt gedaan. De VDP staat te trappelen om hiermee aan de slag te gaan. De leden en fokkers beseffen maar al te goed de noodzaak.

Wordt vervolgd dus!

Foto: