• Missie van Rosanna Kluivert op Curacao ten einde
Leestijd
5 minuten
Tot nu toe gelezen

Missie van Rosanna Kluivert op Curacao ten einde

Sun, 01/20/2019 - 14:43

Het lijkt er op dat de “missie” van Rosanna Kluivert vroegtijdig ten einde is. De met veel bombarie op TLC, de non-fictie lifestyle vrouwenzender, aangekondigde real life soap die afgelopen november begon, staat niet langer geprogrammeerd.

 Maar ook het “Kluivert Rescue Center”, de hondenopvang waar half bekend Nederland zich voor heeft ingespannen, bestaat niet meer. Tenminste, de te bouwen opvang wordt niet langer door de Kluivert Rescue Foundation gesteund, er wordt “naar een nieuwe locatie” gezocht. [update: per 21 januari is de post, welke hieronder nog als screenshot staat, van de Facebook van de KDRF verwijderd]

Er waren sowieso al problemen op de bestaande locatie, toen een andere partij, Villapark Fontein, naar de rechter stapte om de bouwvergunning voor het Dog Rescue Center aan te pakken. Het villapark ontwikkelt op een plek nog geen kilometer van het beoogde rescue-center een luxe woon- en vakantiepark en vreesde overlast van de ruim 400 honden die in het KDRC zouden komen. In de media is weliswaar sprake van 800, soms zelfs 1000 honden, maar volgens de tekeningen zouden er 400 stuks komen. Een echt officieel aantal wordt nergens genoemd. Overigens was het Villapark daarvoor al in overleg met de initiatiefnemers van het rescue center, maar dat liep op niks uit. Daarom stapte men naar de rechter: “Toen bekend werd dat de bouwvergunning was verleend, heeft ontwikkelaar Villapark Fontein NV via een voorlopige voorziening de Rechter verzocht om de bouwvergunning te schorsen. De Rechtbank heeft daarop besloten dat de bouwvergunning niet voldoet aan het motiveringsbeginsel. De Rechter is niet eens toegekomen  aan een inhoudelijk oordeel, mede doordat de bouwvergunning niet voldoet aan de wettelijke vereisten.”

Met andere woorden, er schortte van alles aan de bouwvergunning, en het Villapark was verbaasd dat een gecompliceerde bouwvergunning als deze, binnen 2 weken (!) verleend was, zeker in een land waar de bureaucratie nog al eens vertragend werkt. “Ongekend snel voor een bouwvergunning”, meent het Villapark dan ook. Enkele maanden was logischer geweest.

Het Villapark maakt zich ook zorgen over de expertise die men zou hebben bij het KDRC. “Deze nieuwe wijze van hondenopvang met een dergelijk grote groep honden in één grote hondenren, op Curaçao (betreft) een trial en error methode.” zo liet de Kluivert Foundation weten tijdens een hoorzitting.

Er is nog meer mis, want al eind juni wordt er met de bouw van het Rescue-center begonnen, terwijl de bouwvergunning pas op 20 juli wordt aangevraagd. Wellicht omdat dan de plannen voor de real-life-serie duidelijker worden, al wordt deze nog even uitgesteld in verband met ziekte van Rosanna Kluivert, zoals ze zelf meldt. In ieder geval, bouwen zonder vergunning is nooit de bedoeling. In een schrijven d.d. 22 juni 2018 van ‘Kluivert Dog Rescue Center’ aan de ROP wordt melding gemaakt van het feit dat een Nederlandse filmploeg de ontwikkeling van de eerste fase van de bouw komt filmen in de periode eind juli - begin augustus 2018. Het heeft er daarom alle schijn van dat het verzoek tot het verlenen van de bouwvergunning er koste wat kost doorheen moest, zo meent het Villapark.

In eerste instantie is de rechter het eens met de bezwaarmakers, naast villapark Fontein zouden dat ook nog eens ca. 20 individuele woningeigenaren zijn die zich alvast verenigen om naar de rechter te stappen. De bouw moet worden stilgelegd.

En er zijn nog wel een paar zaken aan de hand. De bouwvergunning staat niet op naam van het Kluivert Dog Rescue Center, maar op naam van Mevrouw Seppenwoolde, zij is als natuurlijk persoon de aanvrager van de bouwvergunning, die tevens op haar naam -als natuurlijk persoon- staat.

Deze mevrouw is verbonden aan het KDRC als bestuurslid, maar is ook voorzitter van de al veel langer bestaande organisatie Rescue Paws Curaçao Foundation. En de Rescue Paws Curacao Foundation is de huurder van het terrein waar door het KDRC op gebouwd wordt. De exploitant dus van het KDRC. Met de eigenaren van het terrein, de vennootschap Plantages Porto Marie N.V., is een bruikleenovereenkomst voor 15 jaar.

Een ander opvallend dingetje, Rosanna Kluivert heeft nergens een officiële rol, ze is geen eigenaar, en maakt geen deel uit van het bestuur van de KDRF, dat gevormd wordt door een lokale bankdirecteur, een oud-profvoetballer van Vitesse, een medewerker van een van de grote raffinaderijen op Curaçao en de al genoemde Mevrouw Seppenwoolde. Pas na meerdere mails van Dogzine over de rol van Rosanna Kluivert wordt haar “functie” duidelijk, ze is “beschermvrouwe”, een eretitel zonder enige invloed. Of, zoals boze tongen op Curaçao beweren, simpelweg het uithangbord om geld in te zamelen en vergunningen makkelijker te maken, goede PR tenslotte voor het vooral van toerisme afhankelijke eiland. Bottom line is in ieder geval dat de “Kluivert Dog Rescue Foundation” vooral een stichting is die de naam Kluivert in verband met het redden van zwerfhonden moest brengen, om zo de geldkraan verder open te krijgen. Villapark Fontein noemt de hele constructie dan ook “schimmig”.

Het Villapark vreest dus overlast van geblaf, stank (urine en faeces), ongedierte en een belemmering van het uitzicht voor de villakopers door de met Kluivert-logo beschilderde zeecontainers, die de bebouwing op het rescuecenter moeten gaan vormen. Op overlast is met 400 honden of meer in een warm klimaat in ieder geval enige kans. Het Villapark vraagt de KDRF dan ook het hele complex ca. 1000 meter te verplaatsen, en wil daar zelfs financieel bij helpen. Dat echter wordt door de KDRF afgewezen, ze willen alleen de kennels 100 meter verder zetten.

fb1

 

Het Kluivert Dog Rescue Center reageerde naar aanleiding van de eerste berichten over de bouwstop na enig aandringen nogal laconiek. “Op 6 augustus 2018 is een bouwvergunning verleend voor de bouw van het Kluivert Dog Rescue Center (KDRC). Voorafgaande aan de verlening van die bouwvergunning is er uitgebreid contact geweest met het Ministerie en zijn er gesprekken gevoerd met Villapark Fontein (VPF). De gesprekken met VPF mondden telkens uit in de eis van VPF om het KDRC 500 meter te verplaatsen. KDRC is aan deze eis gedeeltelijk tegemoet gekomen door een verplaatsing van de hondenverblijven met 100 meter. Vervolgens heeft VPF op 24 juli 2018 bezwaren ingediend tegen een mogelijke verlening van die bouwvergunning. Deze bezwaren richtten zich tegen mogelijke geluidoverlast, stankoverlast, ongedierte overlast en het aantasten van het uitzicht nu toekomstige bewoners zicht zouden hebben op het KDRC. 
KDRC hecht eraan te melden dat er sprake is van één bezwaarschrift van VPF en niet van twintig bezwaarschriften. Overigens is elke vergunninghouder bevoegd om, terstond na verlening van de bouwvergunning, te starten met de bouw. Er bestaat geen noodzakelijke termijn. Omdat er op Curaçao geen publicatieplicht bestaat van aangevraagde en verleende vergunningen, is een termijn niet relevant, omdat een bezwarentermijn van zes weken telkens ontstaat op het moment dat derden-belanghebbenden kennis krijgen van een verleende vergunning. De door KDRC reeds uitgevoerde bouwactiviteiten hebben ertoe geleid dat het centrum operationeel is.”  (Bericht KDRC aan Dogzine  20 november 2018)

Dat betekent niet dat de reeds ingang gezette activiteiten, zoals de opvang van honden, het geven van educatie en alle activiteiten, waarvoor geen bouwvergunning noodzakelijk is, zouden moeten worden gestaakt. Gelet op de geldende planologische kaders en de wijze waarop het KDRC de door VPF geschetste mogelijke gevolgen eveneens gemotiveerd kan weerleggen, gaan wij ervan uit dat dit tijdelijke uitstel van bouwactiviteiten niet tot afstel zal leiden. “

Toch lijkt het er op dat de KDRF nu toch ofwel bang is voor afstel, ofwel dat er andere zaken aan de hand zijn, want de “samenwerking” tussen de KDRF en de Rescue Paws Curaçao Foundation is vrij plotseling verbroken. In hoeverre Mevrouw Seppenwoolde nog deel blijft uitmaken van het bestuur van het KDRF is dus afwachten.

fb

Op Curaçao zijn de reacties verdeeld. Natuurlijk krijgt het Villapark boze woorden, want ze zouden het redden van honden belemmeren door hun procedure om de bouw te verbieden. Maar anderen stellen hun vragen bij de rol van de KDRF, tenslotte was Rescue Paws al veel langer, en met meer expertise, actief. Grote vraag is wel waar alle donaties nu heengaan. Op het terrein zelf wonen –in zeecontainers- inmiddels mensen die hun huis elders van de hand gedaan hebben. Maar of de donaties nu ten goede komen aan Rescue dogs, of aan de KDRF (al minimaal 200.000 euro uit een benefietconcert, en nog los van alle andere donaties waar nog steeds door de KDRF om gevraagd wordt) is vooralsnog onduidelijk. En daarmee staat ook de opvang, nu dus van Rescue Paws, op het terrein van Porto Marie wellicht op losse schroeven. Gelet op de nogal afgemeten teksten waarmee de breuk in de samenwerking tussen Rescue Paws en Kluivert Dog Rescue wordt aangekondigd, is het zeer de vraag waar de gelden heen zullen gaan. Ook is vooralsnog onduidelijk hoe de rechter uiteindelijk zal beslissen over de bouwaanvraag.

Te hopen valt dat het niet de honden treft, en de vele (onbekende) vrijwilligers die zich op Curaçao inzetten voor die honden. Want linksom of rechtsom, dat is een probleem dat een oplossing nodig heeft. En dan liefst een echte oplossing, en geen TV-serie…

kvk