• Reclame Stamboomhond niet misleidend, Dier en Recht vecht door

Reclame Stamboomhond niet misleidend, Dier en Recht vecht door

Leestijd
4 minuten
Tot nu toe gelezen

Reclame Stamboomhond niet misleidend, Dier en Recht vecht door

di, 09/13/2016 - 22:42

Het College van Beroep van de Reclame Code Commissie heeft de klacht van Stichting Dier & Recht tegen de reclamecampagne "Uit een goed nest" afgewezen. De campagne is volgens het college niet misleidend. Al eerder had de Reclame Code Commissie de klacht van dier en Recht verworpen, maar de "advocaten van de dieren" gingen in beroep. 

De Raad van Beheer promoot sinds november 2015 een zorgvuldige keuze bij aanschaf van een hond. Daarvoor is de campagne ‘Uit een goed nest’ gelanceerd, waarin de voordelen van een stamboomhond worden belicht. Volgens het College is het geen uitgemaakte zaak dat stamboomhonden in het algemeen veel ongezonder zijn dan look-alikes, en dus werd Dier en Recht in het ongelijk gesteld. "Nee" laat Dier en Recht weten "dat was niet onze klacht. Het ging Dier&Recht er om dat de Raad van Beheer doet alsof stamboomhonden gezonder zijn dan look-alikes, zonder dat daar bewijs voor is, en en passant suggereert dat stamboomhonden gezonder zijn dan naturashonden (niet-rashonden), hetgeen pertinent onjuist is."

Volgens de Raad van Beheer staat dus niet vast dat stamboomhonden in het algemeen ongezonder zijn dan honden zonder stamboom, zo blijkt uit de uitspraak. De Raad van Beheer heeft per ras een gezondheidsonderzoek geregeld, zo laat de Raad ter zitting weten, en de resultaten daarvan zijn transparant terug te vinden. "De Raad van Beheer beschouwt look-a-likes als het probleem door het gebrek aan controle daarop en wil de consument door de uitingen een bewuste keuze laten maken voor de stamboomhond in plaats van look-a-likes. ‘Met zorg fokken’ betekent dat de kans op doorfokken moet worden beperkt. In de online database staat de verwantschap geregistreerd. De Raad van Beheer doet al het mogelijke om de gezondheid van stamboomhonden te waarborgen. De Raad van Beheer verwijst naar de Franse bulldog en de Drentsche Patrijshond als voorbeelden".

Ook in verdere stellingen blijven de partijen bij het verweer lijnrecht tegenover elkaar: "Dier & Recht stelt dat uit incidentie-onderzoek blijkt dat rashonden significant ongezonder zijn. De Raad van Beheer stelt dat uit incidentieonderzoek blijkt dat labrador-stamboomhonden gezonder zijn dan honden van dit ras zonder stamboom". 

In de uitspraak stelt het College van Beroep: “Het door Dier & Recht nagestreefde belang rechtvaardigt in dit geval ook overigens niet dat de Raad van Beheer op deze wijze het recht zou moeten worden ontzegd op de onderhavige wijze haar mening over stamboomhonden aan te prijzen.” Ook stelt het College dat de onderbouwing van de klacht van Dier & Recht op z’n minst onvoldoende is: “De Raad van Beheer heeft, blijkens het voorgaande, de stellingen van Dier & Recht voldoende weersproken. Daardoor kan niet van de juistheid van de (onderbouwing van de) klacht worden uitgegaan.”

Dier en Recht beweert nu dat ze blijkbaar onvoldoende bewijslast hebben aangedragen, terwijl die er wel zou zijn. "In het Besluit van het College staat verder dat Dier&Recht voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat bij ‘enkele specifieke hondenrassen’ sprake is van een relatief hoge incidentie van ziekten en gebreken. Dit is evenwel onvoldoende om de reclame-uitingen in het algemeen onjuist of misleidend te achten. Ook deze redenering betreuren wij. Tijdens de zitting heeft  Dier&Recht inderdaad ‘slechts’ twee voorbeelden aangehaald ter ondersteuning van de algemene stelling dat meer dan 40% van de jonge rashonden ziek is. We hadden er echter ook 50 voorbeelden kunnen noemen, of 100." Echter, het College ziet niets in opmerkingen over die enkele rassen. "Het College leidt hieruit af dat het in de wetenschap nog geen uitgemaakte zaak is dat stamboomhonden in het algemeen (veel) ongezonder zijn dan (in het bijzonder) look-a-like rashonden". 

In het Besluit van het College staat verder dat de gemiddelde consument de kans op doorfokken (inteelt) beter kan inschatten als de honden een stamboom hebben. Dier en Recht denkt echter dat de consument dat helemaal  niet kan."Op de website van de Raad van Beheer zijn in de stamboom maximaal vijf generaties zichtbaar, soms maar drie. De consument ziet dus niet dat er bij een ras als de Cavalier maar twee stamvaders waren. De databases met stambomen zijn voor de gemiddelde consument bovendien niet goed te volgen. Dat was misschien anders geweest als de Raad van Beheer de percentages inteelt op de website laat zien, maar die worden niet vertoond –  ondanks het feit dat rashondenverenigingen hier wel over beschikken" aldus Dier & Recht. "Nee", zegt het College "De consument zal de tekst in de reclamefolder echt niet uitleggen als een bewijs dat elke stamboomhond nooit last zal hebben van erfelijke aandoeningen. Ook wordt voldoende duidelijk gemaakt dat een stamboom meer inzicht geeft in de afstamming, maar geen garantie is. En dat de inteeltaantallen, zoals Dier & Recht opmerkt, inderdaad niet in de stamboom zelf staan, maar wel opvraagbaar zijn.  "De gemiddelde consument die geïnteresseerd is in de aankoop van een pup wordt derhalve geïnformeerd over de mogelijkheid van inteelt en de mogelijkheid inzage te krijgen in de gezondheid van de ouders van de pup", aldus het College. 

Dier & Recht stelt verder dat afstamming via een stamboom geen voordeel, maar eerder een nadeel is. Daarbij verwijst zij naar erfelijke aandoeningen waaraan veel stamboomhonden zouden lijden. "Zo" stelt het College "In feite stelt Dier & Recht dat de Raad van Beheer in zijn reclame-uitingen met zoveel woorden aan de consument moet meedelen dat stamboomhonden zeer vaak lijden aan erfelijke aandoeningen en dat dit tot hoge kosten voor de consument kan leiden. Op grond van het voorgaande dient dit te worden beoordeeld ten opzichte van look-a-like rashonden. Dier & Recht heeft bij de Commissie haar standpunt onder meer onderbouwd aan de hand van het door haar als productie 4 overgelegde onderzoeksrapport van de Universiteit Utrecht. Dit onderzoek betreft echter een beperkt aantal hondenrassen. Ook verder beschikte de Commissie niet over stukken waaruit in het algemeen volgt dat stamboomhonden (veel) meer ziekten en gebreken hebben dan look-a-like rashonden. De Raad van Beheer heeft de stellingen van Dier & Recht bovendien gemotiveerd betwist. Op grond hiervan kon de Commissie volstaan met te oordelen dat niet duidelijk is hoe het percentage stamboomhonden met lichamelijke gebreken (inclusief schadelijke raskenmerken) zich in het algemeen verhoudt tot look-a-likes".

En zo besluit het college dat ondanks dat ze erkennen dat bewpaalde rassen wel degelijk "ongezond" zijn, je in een algemene reclameuiting dit niet per ras hoeft te specificeren. "(...) onvoldoende om de reclame-uitingen onjuist of misleidend te achten. Deze uitingen zijn immers algemeen van aard en niet op een bepaald hondenras toegespitst. Zij bevatten ook geen mededelingen die inhouden of suggereren dat zich bij geen enkele stamboom­hond gezondheidsproblemen zullen voordoen. Het moet verder niet tot de taak van de Raad van Beheer worden gerekend om bij een algemene aanprijzing van stamboomhonden ook uitdrukkelijk de eventuele nadelen van dergelijke honden of van specifieke hondenrassen te benoemen. In de reclame-uitingen wordt, voor zover daarin melding wordt gemaakt van het fokken van gezonde pups, dit in verband gebracht met het voorkomen van inteelt en de noodzaak ‘doorfokken’ te beperken, waardoor de gemiddelde consument in enige mate wordt geattendeerd op erfelijke problematiek. Voor een wezenlijk verder gaande informatieplicht, zoals door Dier & Recht bepleit, bestaat in de gegeven omstandigheden geen aanleiding".

De Raad van Beheer is blij dat het College van Beroep de eerdere uitspraak van de Reclame Code Commissie volledig onderschrijft. De campagne ‘Zoek de verschillen’ krijgt een vervolg in 2017. Dier & Recht kan tegen de berslissing niet in beroep, en is in haar reactie teleurgesteld. "De Raad van Beheer kan derhalve ongestraft de reclamecampagne voor stamboomhonden doorzetten." Dier & Recht kondigt wel aan te blijven ijveren voor gezonde (ras)honden, met en zonder stamboom. 


bron

Uitspraak College van Beroep