• Castratieplicht en verplichte cursus, brief over HR-honden
Leestijd
3 minuten
Tot nu toe gelezen

Castratieplicht en verplichte cursus, brief over HR-honden

Sat, 11/10/2018 - 12:57

Meer kennis, meer opleiding, meer registratie, en een lijst met risicohonden. Landbouwminister Carola Schouten stuurde vandaag een uitgebreide brief over voorgenomen maatregelen naar de Tweede Kamer.  De Kamer dringt al langer op maatregelen, waaronder fokverboden aan, maar Schouten vindt dat de huidige wetenschappelijke kennis daarover onvoldoende is.

Nu komt ze dan toch met een lijst van maatregelen die er gaan komen. Daarin richt ze zich ook sterk op preventieve maatregelen die bijtincidenten  moeten voorkomen.

Een houdverbod voor mensen die slecht omgaan met dieren en het ophitsen van een hond tot strafbaar feit maken waren al aangekondigd, maar daar gaat de minister van Veiligheid en Justitie over. Ook het opleggen van een educatieve maatregel (zeg maar een dure, verplichtte cursus) staat in dat wetsvoorstel, en die zijn dan bedoeld voor eigenaren van honden die uit onkunde het welzijn van een dier schaden.

Maar agressie ligt volgens Schouten niet alleen aan de hond en de afkomst, maar aan de omgeving en de eigenaar. “Mijn beleid om bijtincidenten te voorkomen is daarom specifiek gericht op al deze factoren en risicomomenten” aldus de minister.

Om inzicht te krijgen moet er in ieder geval een goede registratie van bijtincidenten, landelijk, komen.  Daarin wordt naast een beschrijving ook het DNA van de hond in opgenomen. Dit om gegevens van bijtincidenten –bepaalde rassen worden nu eenmaal vaak daarmee in verband gebracht en anderen zelden- te objectiveren, en te kunnen kwantificeren. Oftewel, zijn het nu de pitbulls die altijd bijten of toch de , laten we maar zeggen, Duitse herders of chihuahua’s? Een houdverbod zoals destijds de Regeling Agressieve Dieren (RAD) was en is volgens de minister niet effectief.

“Daarom…” schrijft ze aan de Kamer “heb ik in nauwe samenwerking met gemeenten en politie het volgende in gang gezet, om de factoren en momenten die bepalend zijn voor het ontstaan van risicovol gedrag bij honden aan te pakken en daarmee bijtincidenten te voorkomen.”

En die maatregelen zijn een gevalideerde risicobeoordelingtest. Daarmee kunnen bepaalde honden met ongewenste eigenschappen van fok worden uitgesloten, verplicht gesteriliseerd zeg maar, want die castratieverplichting wordt door Schouten onderzocht. Mocht een hond verkeerd uit die test komen, kan de eigenaar op basis van die uitslag ook zelf maatregelen nemen om het risico te beperken.  Wie moeten die test dan afleggen?  Daarover gaat de minister samen met de gemeentes in conclaaf, om te bekijken “of en in welke gevallen het effectief en proportioneel kan zijn om een houder te verplichten een dergelijke test te laten verrichten. Dit zou bijvoorbeeld kunnen binnen een bepaalde termijn, nadat een hond is aangeschaft door een inwoner van een gemeente. Op deze manier kunnen ook geïmporteerde honden getest worden.”  Niet duidelijk wordt daarbij of het dan gaat om de op de eerder genoemde lijst hoogrisicohonden –die dus anders zal worden als de Van Dam-lijst- of dat elke hond in principe i aanmerking komt voor de test.  Volgens e minister zijn de maatregelen voor een verplicht paspoort, die ze recent aankondigde, ook om “foute fokkers en illegale puppyhandel aan te kunnen pakken”. Het fokken van en de handel in agressieve honden komt hierdoor ook beter in beeld, wat de handhaving versterkt van het verbod om te fokken op gedragsafwijkingen zoals (agressiviteit).

En dan de lijst. De nieuwe lijst zal eind 2018 gereed zijn, meent de minister (Er wordt inmiddels onderzoek uitgevoerd, daarover binnenkort meer op Dogzine). “Voor de juridische houdbaarheid van de preventieve maatregelen is het van belang dat er een wetenschappelijk onderbouwde lijst van karakteristieken wordt vastgesteld op grond waarvan kan worden bepaald of sprake is van een hond met een potentieel risico. De lijst zal gebaseerd zijn op genetische (fysieke en mentale) karakteristieken die maken dat het ene soort of het type hond sneller risicovol gedrag vertoont dan het andere soort of type. “  En alhoewel het onderzoek hiervoor objectief is en alle rassen meeneemt, zal er dus toch een HR-lijst komen.

Maar ook komt de minister met –nu nog wat vaag omschreven- preventieve maatregelen anders dan fokverboden en HR-lijsten.  Een onderzoek naar wetenschappelijk verantwoord socialiseren dat in 2020 klaar moet zijn.  “Ik heb opdracht gegeven voor een onderzoek naar de juiste socialisatie van de hond tijdens de verschillende levensfasen. Met dit onderzoek wordt een wetenschappelijke beschrijving opgesteld van wat onder socialisatie moet worden verstaan. Het op de juiste wijze socialiseren is van essentieel belang om het risico op het ontstaan van agressief gedrag zo laag mogelijk te houden. “   Hoe dit te controleren, bijvoorbeeld bij de broodfok en illegale import, maar ook bij de incidentele thuisfokker,  blijft nog wel onduidelijk.  Bovendien zijn er vele methodes voor socialisatie, dus wat dit precies teweeg gaat brengen is afwachten.

En dan die “cursus” waar al jaren sprake van is. “Daarom heb ik opdracht gegeven tot het opstellen van leerdoelen voor een cursus voor houder van honden. Deze leerdoelen zijn eind 2018 gereed en zullen daarna in beleidsregels van het Besluit houders van dieren worden opgenomen.”  Niet duidelijk wordt wie die cursus dan moet volgen, wanneer en hoe, laat staan wie die moet gaan geven. De leerdoelen mogen dan binnenkort klaar zijn, het hoe en wat is nog vaag.

En toezichthouders (politie, boa’s?) gaan ook op cursus. Op zich niet onverstandig, maar wie en hoe?  “(ik) heb opdracht gegeven om een cursus te ontwikkelen voor toezichthouders, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Deze cursus is gericht op het bijbrengen van basale kennis over gedrag van honden in het algemeen en risicovolle honden in het bijzonder, waarbij ook kennis wordt bijgebracht over het kunnen uitvoeren van een risico-evaluatie. Deze cursus zal eind 2018 zijn afgerond.”   Wel is de vraag of de toezichthouders dan zelfstandig een risico-evaluatie uitvoeren, en wat de wettelijke status van die risico-evaluatie is. Oftewel, bepaalt de handhavend ambtenaar met een cursus hondengedrag straks welke maatregelen –tot aan verplicht sterilisatie etc. aan toe, hoe de hond is, of laten we dat toch maar aan echte specialisten (hoe omstreden soms ook) over?

Met andere woorden, op zich neemt het beleid hier een richting in een meer wetenschappelijke onderbouwing, maar veel is nog onduidelijk. Ook in hoeverre hier toch de RAD weer via een achterdeur binnenkomt. De toekomst zal het moeten laten zien…

bron

De brief van de minister