Verkiezingsprogramma's: Dierenwelzijn blijft vooral vaag... | Dogzine

Verkiezingsprogramma's: Dierenwelzijn blijft vooral vaag...

stempotlood

Nog even en we mogen weer naar de stembus. De verkiezingsbeloftes vliegen je inmiddels weer rond de oren. Maar hoe staan al die partijen nu tegenover honden in het bijzonder, en dieren in het algemeen? Welke plannen met betrekking tot puppyhandel, rashonden, mishandeling stellen ze voor. Dogzine worstelde zich door vele verkiezingsprogramma's, maar de oogst was teleurstellend. Op een paar loze kreten na zijn de beloftes mager.

Zeker waar het "honden" betreft, geen enkele partij heeft hier een apart punt  van gemaakt. Wellicht met twee uitzonderingen, de VVD en de PvdD. Daar is tenminste nog één regel specifiek aan honden gewijd, alhoewel je je kan afvragen in welke zin. " Bijtincidenten door bijvoorbeeld honden hebben een grote impact op  slachtoffers. Wij willen dat er een goede registratie en verwerking komt van het aantal incidenten. "  Waarvan akte. De Partij voor de Dieren, noblesse oblige, heeft wel wat meer aandacht. "De fokkerij van rasdieren richt zich vooral op het uiterlijk van de dieren, niet op gezondheid of welzijn. Daarnaast worden in Nederland en daarbuiten in grote schuren tienduizenden honden gefokt door malafide fokkers en broodfokkers. Hier moet hard tegen opgetreden worden."  En verder wil de partij een vergunningsplicht voor fokkers en handelaren, inteelt is niet langer toegestaan, net als fokken op extreme kenmerken. De invoer van buitenlandse puppy’s wordt strenger gecontroleerd, in samenwerking met de ons omringende landen.

Niets

Alle overige partijen zijn minder expliciet in hun vermelding van dieren, en blijven meestal steken in algemeenheden waar het mishandeling betreft. Een aantal partijen mist zelfs helemaal het kopje "dieren" Artikel 1 van Sylvana Simons heeft nog geen partijprogramma op de website.  Nieuwe partijen als GeenPeil (geen verkiezingsprogramma) De Piratenpartij, Libertarische partij en Nieuwe wegen hebben ook geen enkel woord in hun programma's over honden dan wel dieren.

Van de bestaande partijen heeft ook de PVV geen regel over dierenwelzijn. Opvallend, gelet op alle inzet van Dion Graus op dit terrein, maar op het befaamde A4-tje komt hierover  niets terug.

Maar dat betekent niet dat de overige partijen het dierenwelzijn in het algemeen nu hoog op de agenda hebben. D66 noemt het woord dieren alleen in combinatie met stropen van bedreigde wilde dieren in het buitenland. " Nederland spant zich in voor de implementatie van het EU Wildlife Crime Action Plan. Het stropen van bedreigde wilde dieren is een grote bedreiging voor het voortbestaan van vele dier- en plantensoorten." Verder niets.

Productiedieren

Het CDA ziet dierenwelzijn vooral in combinatie met de traditionele achterban van veehouders, en noemt dierenwelzijn overwegen in die context. Overigens nergens in het verkiezingsprogramma, alleen in de standpunten op de site. Maar ook die lijken eerder in het voordeel van de productiesector dan gericht op daadwerkelijk dierenwelzijn. Nederland mag niet te streng worden, want dat benadeelt de handel.  "Het CDA wil daarom dat binnen de EU dezelfde regels rond dierenwelzijn worden toegepast.  Anders wordt de Nederlandse sector benadeeld en wordt het dierenwelzijn niet bevorderd."  En dieren mogen wel preventief ingeënt worden, maar ja, vooral om ruimen tegen te gaan. Dierproeven moeten volgens de Christendemocraten worden tegengegaan met proefdierenambassadeurs.  En gelukkig, 144 blijft bestaan, zo vindt de partij."Mishandeling en verwaarlozing van dieren wordt stevig aangepakt."  

Nogmaals de VVD. "Huisdieren zijn vaak een belangrijk onderdeel van het gezin. Gelukkig zorgen de meeste mensen met liefde voor hun huisdier. Dierenmishandeling is schandalig en daar treden we dus hard tegen op."Punt. Niet hoe, niet door wie, gewoon hard optreden.

De PvdA vindt "Verbetering van dierenwelzijn is in het belang van dieren, maar ook een maatschappelijk en economisch belang. Boeren moeten kunnen aantonen dat hun dieren een goed leven hebben gehad. Wij willen regelgeving aanpassen zodat boeren verplicht worden het dierenwelzijn te monitoren en te verbeteren met moderne middelen. " En geen roefdieren. Met geen woord wordt gesproken over de huisdierensector, dierenmishandeling of verder.

Zuinig

GroenLinks blijft ook vaag. "We moeten weer zuinig zijn op onze leefomgeving. Waarden als de schoonheid van het landschap, natuur en dierenwelzijn zijn niet in geld uit te drukken. Dieren hebben een eigen intrinsieke waarde: kippen moeten kunnen fladderen, varkens moeten kunnen wroeten en koeien horen in de wei. Dieren hebben recht op een respectvolle behandeling. " Ook hier geen nadere beschouwing, als hondeneigenaar kunnen we echt elke kant hiermee op.

De Socialistische Partij ziet iets in preventief enten, maar dan voor landbouwdieren. Op mishandeling van -ook huis- - dieren is men iets preciezer. "Dierenmishandeling wordt aangepakt en harder bestraft. De kennis en de capaciteit bij toezichthouders wordt uitgebreid. Dierenbeulen krijgen een verbod om dieren te houden."  En daar hield het dan ook op.

Schepselen Gods

De ChristenUnie blijft de beginselen trouw. "Dieren zijn schepselen van God. Het houden van dieren gebeurt volgens ambitieuze, maar realistische normen. Verdergaande eisen op het gebied van dierenwelzijn kunnen alleen vanuit de markt worden gefaciliteerd, zodat vraag, aanbod en prijs bij elkaar komen en de boer betaald wordt voor de extra investeringen." De beginselen, maar ook de achterban. Ook hier vooral de landbouw-productiedieren in beeld, nauwelijks de huisdieren.  Net als bij gelijkgezinde partij SGP. "Dieren behoren tot Gods schepping. We mogen ze gebruiken, maar niet misbruiken. Wie een dier alleen maar ziet als een productiemiddel waarmee geld te verdienen is, doet geen recht aan de eigen waarde van het dier. Daarom is de bescherming en het welzijn van dieren een verantwoordelijkheid voor ieder mens en ook van de overheid." Het klinkt fantastisch, maar nee, we vergeten de achterban, de productieboer, niet. Megastallen zijn prima,en "Het verbod op het kappen van snavels wordt teruggedraaid. Verenpikken blijkt in de praktijk lastig te voorkomen." Een zo specifieke vermelding doet vermoeden dat er nogal wat kippenhouders in het stemvee van de SGP zitten.De nieuwe partijen. DENK wil iets vaags als "Bescherming van de diversiteit van het dierlijk en plantaardig leven " Welk leven en hoe mogen we er zelf bij denken. VoorNederland blijft ook steken in een korte quote "Dierenmishandeling hard aanpakken. Dierenwelzijn bevorderen." Je kan het er moeilijk niet mee eens zijn, maar het hoe en wat blijft onduidelijk. Ook broederpartij ter rechterzijde Forum voor de Democratie is vaag, zij het wat uitgebreider "Het is een teken van beschaving dat we goed omgaan met de dieren in onze omgeving. Dierenleed moet worden tegengegaan, dierproeven waar mogelijk ingeperkt en de natuurlijke leefomgeving van dieren moet zoveel mogelijk worden beschermd. Dierenmishandeling moet duidelijk bij wet worden verboden en effectief worden vervolgd."    En -in lijn met de verwachtingen, een verbod op onverdoofd slachten. Iets wat de SGP dan weer wel wil toestaan, mits het koosjer gebeurd. Halal  rept men niet over.

Onverdoofd

Ook 50+ keet zich tegen onverdoofd slachten. "Dierenleed wordt bestreden. Dierenmishandeling wordt zwaarder bestraft. • 50PLUS is voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten."  En de voor velen onbekende Vrijzinnige Partij  is ook niet al te duidelijk "De erkenning dat Nederland volledig gecultiveerd is, betekent dat de mens ook een verantwoordelijkheid heeft om de dieren zowel in die gebieden als daarbuiten te beschermen tegen overpopulatie van dieren, menselijk misbruik en mishandeling."

Uiteraard, aan de naam verplicht, is de PvdD ook op welzijnsgebied van dieren in het algemeen duidelijk. Of je voor of tegen bent, op dit punt steekt het partijprogramma er qua uitgebreidheid met kop en schouders bovenuit. "De Partij voor de Dieren vindt dat we moeten streven naar een samenleving waarin zo min mogelijk dieren worden gebruikt door de mens. Dieren verdienen een goede bescherming en een leven naar hun aard en behoeften. Dierenrechten moeten in de grondwet worden opgenomen. Het welzijn van veel dieren komt in gevaar door de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden of gedood. Waar mensen dieren mishandelen of verwaarlozen moet hard worden ingegrepen."

Pakkans

De Partij voor de Dieren wil ook dat dierenmishandeling en -verwaarlozing hard worden aangepakt. "Voor dierenbeulen is de pakkans nu te klein en de straffen zijn laag. Er zijn te weinig mogelijkheden om dierenbeulen te vervolgen.  En dus  komen er meer dierenpolitieagenten met voldoende bevoegdheden voor de opsporing en aanhouding van dierenbeulen. De wet wordt aangepast zodat verwaarloosde en mishandelde dieren sneller in beslag kunnen worden genomen, om een kleine bloemlezing te geven. En dierenartsen vallen voortaan in het lage BTW-tarief (6%)

Samenvattend, wie zijn stem uitsluitend richt op dieren heeft niet vreselijk veel leeswerk. Dogzine nodigt de lijsttrekkers of portefeuillehouders graag uit om iets meer duidelijkheid te geven omtrent hun honden- en dierenbeleid, want met de huidige verkiezingsprogramma's piest de hond naast de pot.

Wellicht ook interessant

screenshot website vvd rotterdam

VVD Rotterdam wil af van hondenbelasting

Natuurlijk, het loopt weer tegen de verkiezingen, dus politieke partijen laten graag –in positieve zin- van zich horen.

stempotlood

Verkiezingsprogramma's: Dierenwelzijn blijft vooral vaag...

Nog even en we mogen weer naar de stembus. De verkiezingsbeloftes vliegen je inmiddels weer rond de oren.